Commit 2e4734959ff06feda959d32211954bcb90e628d6

Authored by Ali B
2 parents 4447a2fe acf8b54a

Fixed merge conflicts

Showing 2544 changed files with 671 additions and 293876 deletions   Show diff stats

Too many changes.

To preserve performance only 100 of 2544 files are displayed.

.DS_Store
No preview for this file type
Annet/.DS_Store 0 → 100644
No preview for this file type
Eldre versjoner av dokumenter/Risikorapport renamed to Annet/Eldre versjoner av dokumenter/Risikorapport
Eldre versjoner av dokumenter/Risikorapport-v1.docx renamed to Annet/Eldre versjoner av dokumenter/Risikorapport-v1.docx
No preview for this file type
Eldre versjoner av dokumenter/Risikorapport-v2.1.docx renamed to Annet/Eldre versjoner av dokumenter/Risikorapport-v2.1.docx
No preview for this file type
Eldre versjoner av dokumenter/Risikorapport-v2.docx renamed to Annet/Eldre versjoner av dokumenter/Risikorapport-v2.docx
No preview for this file type
Eldre versjoner av dokumenter/~$sikorapport-v2.docx renamed to Annet/Eldre versjoner av dokumenter/~$sikorapport-v2.docx
No preview for this file type
Rapport - Distribuert server-klient.docx renamed to Annet/Rapport - Distribuert server-klient.docx
No preview for this file type
Risikorapport-v2.2.docx renamed to Annet/Risikorapport-v2.2.docx
No preview for this file type
README.md
1   -# Sammendrag
  1 +# Starte server
2 2  
3   -Det skal lages en prototyp av en mobilapplikasjon for å redigere risikovurderinger og registrere hendelser. Parallelt skal det lages en risikorapport for den samme applikasjonen. Oppgaven leveres ved å lenke til URL for prosjektet på source.uit.no. Alle dokumenter legges med andre ord inn i på source.uit.no (benytt gjerne prosjekt for gruppen).
  3 +1. Siden dette er en node.js server, er det nødvendig å ha nedlastet node på maskinen den kjøres fra. (https://nodejs.org/en/download)
  4 +2. Start Windows Powershell på Windows eller terminal på Mac
  5 +3. Naviger deg fram til den mappen hvor prosjektet ligger, og deretter inn i mappen restApi (…\ITE1893_Risikovurdering_Gruppe4\restApi)
  6 +4. Bruk kommandoen ”npm run api”
  7 +5. Serveren skal nå kjøre på localhost og lytter til port 3000.
4 8  
5   -# Arbeidsform
6   -Gruppe (2-4 personer). Prosessorientert skriving og utvikling.
  9 +OBS: hvis det allerede finnes et keyspace ved navn risk. på din maskin, må man kjøre kommandoen "DROP KEYSPACE risk", slik at de nye endringene kommer med
7 10  
8   -Alle dokumenter legges til i versjonskontroll. Kommentarer til forbedringene til både eget og andres arbeid nedfelles tydelig i loggen.
  11 +# OBS: Base URL
  12 +Når appen skal kjøres fra lokal maskin, er det viktig å endre base-url'en til den ip-addressen maskinen kjøprer på.
  13 +Denne endringen skal gjøres i /java/api/Endpoints
9 14  
10   -# Vurdering
11   -Oppgaven benyttes som mappebidrag. Vurderingskriteriene vektes likt, og er som følger:
  15 +# Brukere
  16 +I og med at det ikke var krav til registrering av brukere, er det hardkodet et sett med brukere. Disse er som følger:
12 17  
13   -Hensiktsmessig bruk av gjennomgått terminologi (fremgår av hvordan man formulerer seg).
14   -Hvor stor del av oppgaven som er løst (fremgår av løsningen i forhold til oppgavetekst).
15   -Graden av forbedring underveis i prosessen (fremgår av versjons-logg og kommentarer). <- OBS: Bruk log i Git flittig!
16   -Bruk av fagkunnskap i implementasjon (fremgår av tiltak i kildekode og arkitektur).
17   -Evne til refleksjon over eget arbeide (fremgår av rapporten).
18   -Oppgavetekst
19   -Praktisk
20   -Det skal utformes en mock-up for en mobilapplikasjon. Hvert mulige skjermbilde i applikasjonen tegnes på separat ark (eller separat billedfil).
  18 +Brukernavn: test1
  19 +Passord: 123456789
21 20  
22   -Når man har tegnet ferdig alle skjermbildene skal man i teorien kunne "bruke" mobilapplikasjonen ved at et menneske fungerer som "mobiltelefon" og legger frem ulike skjermbilder for brukeren.
  21 +Brukernavn: test2
  22 +Passord: asdasd
23 23  
24   -# Følgende funksjonelle krav stilles til applikasjonen:
  24 +Brukernavn: test3
  25 +Passord: asdasd
25 26  
26   -Kunne legge til ny vurdering av risiki for en bestemt aktivitet, f.eks. risiko for hjertestans eller hjerneblødning når man gir blodtrykksmedisin.
27   -Kunne anngi sannsynlighet og konsekvens for hver vurdering i en risikomatrise, f.eks. risiko for for hjertestans ved overmedisinering.
28   -Kunne liste opp alle vurderinger man har lagt inn.
29   -Kunne velge en sekvens av aktiviteter, og få en rapport over risiko knyttet til å gjennomføre disse i tur og orden. Eksempelvis:
30   -velge "kjøring av pasient fra hjemmet til legekontoret med bil"
31   -velge "gi blodtrykksmedisin til pasienten"
32   -velge "kjøre ny-medisinert pasient hjem"
33   -produsere rapport, f.eks.: "kan kjøre av veien (lite sannsynlig, alvorlig) - kan gi hjertestans (lite sannsynlig, alvorlig) - kan gi hjerneblødning (lite sannsynlig, alvorlig) ... osv."
34   -Under rapporten skal appen automatisk generere en kommentar rundt muligheten for å kunne gjennomføre hele sekvensen uten alvorlige konsekvenser.
35   -Kunne registrere en uønsket hendelse (ITIL: incident), og ha mulighet for å knytte denne til én eller flere risikovurderinger.
36   -Følgende felter er relevante for risiko:
37   -
38   -Tittel/navn (tekst)
39   -Tilknyttet aktivitet (anta at det finnes et utvalg ferdig definerte aktiviteter å velge blant)
40   -Konsekvens (tall)
41   -Mulig utfall (tekst)
42   -Sannsynlighet (tall)
43   -Tiltak som kan endre risiko (tekst)
44   -Følgende felter er relevante for uønskede hendelser:
45   -
46   -Dato
47   -Sted
48   -Tittel
49   -Beskrivelse
50   -Tilknyttet risiko
51   -
52   -# Teoretisk
53   -Hvilke utfordringer ligger i å beregne en samlet sannsynlighetsscore for en sekvens av aktiviteter som i pkt. 5 over?
54   -Utform en risikorapport for applikasjonen i seg selv. Denne skal inneholde:
55   -Kort beskrivelse av hva som risikovurderes.
56   -Dataflytdiagram (DFD) tegnet i f.eks. Microsoft Threat Modelling Tool e.l.
57   -Avdekking av noen mulige farefulle situasjoner/trusler mot liv og helse/ informasjonssikkerhet/personvern (verktøy eller manuelt).
58   -Risikonivå før tiltak gjennomføres for disse.
59   -Hjelpemidler:
60   -
61   -Normen www.normen.no (Lenker til en ekstern side.)Lenker til en ekstern side. (faktaark 07 Risikovurdering)
62   -
63   -Noen eksterne informasjonskilder
64   -
65   -OWASP (www.owasp.org (Lenker til en ekstern side.)Lenker til en ekstern side.)
66   -SANS (www.sans.org (Lenker til en ekstern side.)Lenker til en ekstern side.)
67   -Microsoft SDL (https://www.microsoft.com/en-us/sdl/default.aspx (Lenker til en ekstern side.)Lenker til en ekstern side.)
  27 +Brukernavn: test4
  28 +Passord: asdasd
... ...
Rapport - Distribuert server-klient.pdf 0 → 100644
No preview for this file type
Risiko/app/src/main/java/activity/Accesslog.java
1 1 package activity;
2 2  
3 3 import android.content.Intent;
4   -import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
5 4 import android.os.Bundle;
  5 +import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
6 6 import android.support.v7.widget.Toolbar;
  7 +import android.util.Log;
7 8 import android.view.Menu;
8 9 import android.view.MenuItem;
9 10 import android.widget.ListView;
10   -import android.widget.Toast;
11 11  
12 12 import com.risiko.risiko.R;
13 13  
... ... @@ -15,11 +15,9 @@ import java.util.ArrayList;
15 15 import java.util.List;
16 16  
17 17 import adapters.ListAdapterAccesslog;
18   -import adapters.ListAdapterEvaluationLog;
19 18 import api.Api;
20 19 import api.TokenEncrypter;
21   -import dataclasses.*;
22   -import dataclasses.EvaluationLog;
  20 +
23 21 import retrofit2.Call;
24 22 import retrofit2.Callback;
25 23 import retrofit2.Response;
... ... @@ -38,7 +36,6 @@ public class Accesslog extends AppCompatActivity {
38 36 Intent intent = getIntent();
39 37 Bundle b = intent.getExtras();
40 38 String assosiatedincident = b.getString("associatedincitent");
41   - System.out.println("ASSOSIATED INCIDENT" + assosiatedincident);
42 39  
43 40 token = TokenEncrypter.getToken(this);
44 41  
... ... @@ -53,26 +50,22 @@ public class Accesslog extends AppCompatActivity {
53 50 if (log != null) {
54 51 for (dataclasses.Accesslog e : log) {
55 52 logs.add(e);
56   -
57 53 }
58 54  
59 55 insertLog(logs);
60 56 }
61 57 }
62   -
63 58 }
64 59  
65 60 @Override
66 61 public void onFailure(Call<List<dataclasses.Accesslog>> call, Throwable t) {
67   - t.printStackTrace();
  62 + Log.d("Error", t.getMessage());
68 63  
69 64 }
70 65 });
71 66  
72 67 }
73 68  
74   - //TODO GJØRE DET SLIK AT VI FÅR SATT INN GRUPPENAVN i AKSSLOGGEN
75   -
76 69 private void insertLog(List<dataclasses.Accesslog> log) {
77 70 lv = findViewById(R.id.lv_accesslog);
78 71 lv.setAdapter(new ListAdapterAccesslog(this, log));
... ... @@ -80,7 +73,7 @@ public class Accesslog extends AppCompatActivity {
80 73  
81 74  
82 75 @Override
83   - public boolean onCreateOptionsMenu (Menu menu) {
  76 + public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
84 77 getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
85 78 return true;
86 79 }
... ... @@ -90,9 +83,7 @@ public class Accesslog extends AppCompatActivity {
90 83 public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
91 84 switch (item.getItemId()) {
92 85 case R.id.action_logout:
93   - //TODO: LEGG TIL LOGG-UT-FUNKSJON
94   - Toast.makeText(Accesslog.this, "Logger ut",
95   - Toast.LENGTH_LONG).show();
  86 + TokenEncrypter.logOut(this);
96 87 return true;
97 88  
98 89 case R.id.action_home:
... ... @@ -107,9 +98,9 @@ public class Accesslog extends AppCompatActivity {
107 98 return true;
108 99  
109 100 default:
  101 +
110 102 return super.onOptionsItemSelected(item);
111 103  
112 104 }
113 105 }
114   -
115 106 }
... ...
Risiko/app/src/main/java/activity/Activities.java
1 1 package activity;
2 2  
3 3 import android.content.Intent;
4   -import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
5 4 import android.os.Bundle;
  5 +import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
6 6 import android.support.v7.widget.Toolbar;
7 7 import android.util.Log;
8 8 import android.view.Menu;
9 9 import android.view.MenuItem;
10 10 import android.widget.ListView;
11   -import android.widget.Toast;
12   -
13 11 import com.risiko.risiko.R;
14   -
15 12 import java.util.List;
16 13 import adapters.ListAdapterActivities;
17 14 import api.Api;
... ... @@ -47,13 +44,10 @@ public class Activities extends AppCompatActivity {
47 44  
48 45 @Override
49 46 public void onFailure(Call<List<Activity>> call, Throwable t) {
50   - //Something went completely south (maybe you lost internet connection)
51 47 Log.d("Error", t.getMessage());
52 48 }
53 49 });
54   - }
55   -
56   -
  50 + }
57 51  
58 52 private void insertActivities(List<Activity> activities) {
59 53 lv = findViewById(R.id.lv_activities);
... ... @@ -73,7 +67,7 @@ public class Activities extends AppCompatActivity {
73 67 }
74 68  
75 69 @Override
76   - public boolean onCreateOptionsMenu (Menu menu) {
  70 + public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
77 71 getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
78 72 return true;
79 73 }
... ... @@ -101,5 +95,4 @@ public class Activities extends AppCompatActivity {
101 95  
102 96 }
103 97 }
104   -
105 98 }
... ...
Risiko/app/src/main/java/activity/EditEvaluation.java
1 1 package activity;
2 2  
3 3 import android.content.Intent;
4   -import android.icu.util.Measure;
5   -import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
6 4 import android.os.Bundle;
  5 +import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
7 6 import android.support.v7.widget.Toolbar;
  7 +import android.util.Log;
8 8 import android.view.MenuItem;
9 9 import android.widget.ArrayAdapter;
10 10 import android.widget.Button;
11 11 import android.widget.EditText;
12 12 import android.widget.Spinner;
13   -import android.widget.Toast;
14   -
15 13 import com.risiko.risiko.R;
16   -
17 14 import java.text.DateFormat;
18 15 import java.text.SimpleDateFormat;
19 16 import java.util.Calendar;
20 17 import java.util.Date;
21 18 import java.util.Set;
22 19 import java.util.TreeSet;
23   -
24 20 import api.Api;
25 21 import api.TokenEncrypter;
26   -import dataclasses.*;
  22 +import dataclasses.Evaluation;
  23 +import dataclasses.User;
27 24 import retrofit2.Call;
28 25 import retrofit2.Callback;
29 26 import retrofit2.Response;
30 27  
31 28 public class EditEvaluation extends AppCompatActivity {
  29 + Button editEvaluation;
  30 + String token;
32 31 private EditText etTitle;
33 32 private EditText etOutcome;
34 33 private EditText etMeasures;
35 34 private Spinner spinnerConsequence, spinnerProbability;
36   - Button editEvaluation;
37   - String allFieldsChanged, titleChanged, measuresChanged, outcomeChanged, consequenceChanged, probabilityChanged;
38   - String token;
39   -
40 35  
41 36 @Override
42 37 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
... ... @@ -57,7 +52,6 @@ public class EditEvaluation extends AppCompatActivity {
57 52 String assosiatedActivity = b.getString("associatedActivity");
58 53 setupSpinners(consequence, probability);
59 54  
60   -
61 55 etTitle = findViewById(R.id.et_editEval_title);
62 56 etOutcome = findViewById(R.id.et_editEval_outcome);
63 57 etMeasures = findViewById(R.id.et_editEval_action);
... ... @@ -89,36 +83,35 @@ public class EditEvaluation extends AppCompatActivity {
89 83  
90 84 Set<String> setInput = new TreeSet();
91 85  
92   - if(!newtitle.equals(title))
  86 + if (!newtitle.equals(title))
93 87 setInput.add("tittel");
94   - if(!newOutcome.equals(outcome))
  88 + if (!newOutcome.equals(outcome))
95 89 setInput.add("utfall");
96   - if(!newMeasures.equals(measures))
  90 + if (!newMeasures.equals(measures))
97 91 setInput.add("tiltak");
98   - if(consequenceValue!=consequence)
  92 + if (consequenceValue != consequence)
99 93 setInput.add("konsekvens");
100   - if(probabilityValue!=probability )
  94 + if (probabilityValue != probability)
101 95 setInput.add("sannsynlighet");
102 96  
103   - StringBuilder sb= new StringBuilder();
  97 + StringBuilder sb = new StringBuilder();
104 98  
105   - for(String tempString:setInput){
  99 + for (String tempString : setInput) {
106 100 sb.append(tempString).append(", ");
107 101 }
108 102  
109 103 String fieldschanged = sb.toString();
110   - System.out.println("FØLGENDE FELT BLE OPPDATERT: " + fieldschanged);
111 104 logchanges(fieldschanged, logDate, id);
112 105  
113 106 Api.getInstance().editEvaluation(id, newtitle, newOutcome, newMeasures, consequenceValue, probabilityValue, assosiatedActivity, token).enqueue(new Callback<Evaluation>() {
114 107 @Override
115 108 public void onResponse(Call<Evaluation> call, Response<Evaluation> response) {
116   - System.out.println(response);
  109 +
117 110 }
118 111  
119 112 @Override
120 113 public void onFailure(Call<Evaluation> call, Throwable t) {
121   - t.printStackTrace();
  114 + Log.d("Error", t.getMessage());
122 115  
123 116 }
124 117 });
... ... @@ -126,7 +119,6 @@ public class EditEvaluation extends AppCompatActivity {
126 119 }
127 120 finish();
128 121 goBackToActivities();
129   -
130 122 });
131 123 }
132 124  
... ... @@ -142,12 +134,12 @@ public class EditEvaluation extends AppCompatActivity {
142 134 Api.getInstance().newLogEntry(response.body().getName(), date, fieldsChanged, assosiatedEval, token).enqueue(new Callback<String>() {
143 135 @Override
144 136 public void onResponse(Call<String> call, Response<String> response) {
145   - System.out.println(response);
  137 +
146 138 }
147 139  
148 140 @Override
149 141 public void onFailure(Call<String> call, Throwable t) {
150   - t.printStackTrace();
  142 + Log.d("Error", t.getMessage());
151 143  
152 144 }
153 145 });
... ... @@ -159,10 +151,8 @@ public class EditEvaluation extends AppCompatActivity {
159 151 }
160 152 });
161 153  
162   -
163 154 }
164 155  
165   -
166 156 private void goBackToActivities() {
167 157 Intent intent = new Intent(this, Activities.class);
168 158 startActivity(intent);
... ... @@ -193,19 +183,27 @@ public class EditEvaluation extends AppCompatActivity {
193 183  
194 184 private int getConsequenceValue(String consequence) {
195 185 switch (consequence) {
196   - case "Ufarlig": return 1;
197   - case "Moderate": return 2;
198   - case "Alvorlig": return 3;
199   - default: return -1;
  186 + case "Ufarlig":
  187 + return 1;
  188 + case "Moderate":
  189 + return 2;
  190 + case "Alvorlig":
  191 + return 3;
  192 + default:
  193 + return -1;
200 194 }
201 195 }
202 196  
203 197 private int getProbabilityValue(String probability) {
204 198 switch (probability) {
205   - case "Lav": return 1;
206   - case "Middels": return 2;
207   - case "Stor": return 3;
208   - default: return -1;
  199 + case "Lav":
  200 + return 1;
  201 + case "Middels":
  202 + return 2;
  203 + case "Stor":
  204 + return 3;
  205 + default:
  206 + return -1;
209 207 }
210 208 }
211 209  
... ...
Risiko/app/src/main/java/activity/EditIncident.java
... ... @@ -12,12 +12,9 @@ import android.widget.Button;
12 12 import android.widget.EditText;
13 13 import android.widget.Spinner;
14 14 import android.widget.Toast;
15   -
16 15 import com.risiko.risiko.R;
17   -
18 16 import java.util.HashMap;
19 17 import java.util.List;
20   -
21 18 import api.Api;
22 19 import api.TokenEncrypter;
23 20 import dataclasses.Evaluation;
... ... @@ -93,16 +90,13 @@ public class EditIncident extends AppCompatActivity {
93 90 Api.getInstance().editIncident(id, newdate, newlocation, newtitle, newdescription, associatedRisk, token).enqueue(new Callback<dataclasses.Incident>() {
94 91 @Override
95 92 public void onResponse(Call<Incident> call, Response<Incident> response) {
96   - System.out.println(response);
97 93  
98 94 }
99 95  
100   -
101 96 @Override
102 97 public void onFailure(Call<Incident> call, Throwable t) {
103   - t.printStackTrace();
  98 + Log.d("Error", t.getMessage());
104 99 }
105   -
106 100 });
107 101 }
108 102  
... ... @@ -110,23 +104,18 @@ public class EditIncident extends AppCompatActivity {
110 104 goBackToIncidents();
111 105  
112 106 });
113   -
114   -
115 107 }
116 108 }
117 109 }
118 110  
119 111 @Override
120 112 public void onFailure(Call<List<dataclasses.Evaluation>> call, Throwable t) {
121   - //Something went completely south (maybe you lost internet connection)
122 113 Toast.makeText(EditIncident.this, "Something went wrong",
123 114 Toast.LENGTH_LONG).show();
124 115 Log.d("Error", t.getMessage());
125 116 }
126 117 });
127   -
128   -
129   - }
  118 + }
130 119  
131 120 private void goBackToIncidents() {
132 121 Intent intent = new Intent(this, activity.Incident.class);
... ... @@ -179,8 +168,6 @@ public class EditIncident extends AppCompatActivity {
179 168  
180 169 }
181 170 }
182   -
183   -
184 171 }
185 172  
186 173  
... ...
Risiko/app/src/main/java/activity/EvaluationLog.java
1 1 package activity;
2 2  
3 3 import android.content.Intent;
4   -import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
5 4 import android.os.Bundle;
  5 +import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
6 6 import android.support.v7.widget.Toolbar;
  7 +import android.util.Log;
7 8 import android.view.Menu;
8 9 import android.view.MenuItem;
9 10 import android.widget.ListView;
10   -import android.widget.Toast;
11   -
12 11 import com.risiko.risiko.R;
13   -
14 12 import java.util.ArrayList;
15   -import java.util.Date;
16 13 import java.util.List;
17   -
18   -import adapters.ListAdapterActivities;
19 14 import adapters.ListAdapterEvaluationLog;
20 15 import api.Api;
21 16 import api.TokenEncrypter;
22   -import dataclasses.Activity;
23   -import dataclasses.Evaluation;
24 17 import retrofit2.Call;
25 18 import retrofit2.Callback;
26 19 import retrofit2.Response;
... ... @@ -29,7 +22,6 @@ public class EvaluationLog extends AppCompatActivity {
29 22 ListView lv;
30 23 String token;
31 24  
32   -
33 25 @Override
34 26 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
35 27 super.onCreate(savedInstanceState);
... ... @@ -63,7 +55,7 @@ public class EvaluationLog extends AppCompatActivity {
63 55  
64 56 @Override
65 57 public void onFailure(Call<List<dataclasses.EvaluationLog>> call, Throwable t) {
66   - t.printStackTrace();
  58 + Log.d("Error", t.getMessage());
67 59  
68 60 }
69 61 });
... ... @@ -74,9 +66,8 @@ public class EvaluationLog extends AppCompatActivity {
74 66 lv.setAdapter(new ListAdapterEvaluationLog(this, log));
75 67 }
76 68  
77   -
78 69 @Override
79   - public boolean onCreateOptionsMenu (Menu menu) {
  70 + public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
80 71 getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
81 72 return true;
82 73 }
... ...
Risiko/app/src/main/java/activity/Evaluations.java
... ... @@ -80,7 +80,6 @@ public class Evaluations extends AppCompatActivity {
80 80  
81 81 @Override
82 82 public void onFailure(Call<List<Evaluation>> call, Throwable t) {
83   - //Something went completely south (maybe you lost internet connection)
84 83 Log.d("Error", t.getMessage());
85 84 }
86 85 });
... ...
Risiko/app/src/main/java/activity/Incident.java
... ... @@ -14,19 +14,13 @@ import android.view.View;
14 14 import android.widget.Button;
15 15 import android.widget.ListView;
16 16 import android.widget.TextView;
17   -import android.widget.Toast;
18   -
19 17 import com.risiko.risiko.R;
20   -
21   -import java.security.MessageDigest;
22   -import java.security.NoSuchAlgorithmException;
23 18 import java.text.DateFormat;
24 19 import java.text.SimpleDateFormat;
25 20 import java.util.ArrayList;
26 21 import java.util.Calendar;
27 22 import java.util.Date;
28 23 import java.util.List;
29   -
30 24 import adapters.ListAdapterIncidents;
31 25 import api.Api;
32 26 import api.TokenEncrypter;
... ... @@ -56,11 +50,6 @@ public class Incident extends AppCompatActivity {
56 50  
57 51 dbs = new DatabaseSource(this);
58 52  
59   -// ArrayList<dataclasses.Incident> incidentList = new ArrayList<>();
60   -// dbs.getAllIncidents(incidentList);
61   -// insertEvents(incidentList);
62   -
63   -
64 53 Api.getInstance().getAllIncidents(token)
65 54 .enqueue(new Callback<List<dataclasses.Incident>>() {
66 55  
... ... @@ -105,8 +94,7 @@ public class Incident extends AppCompatActivity {
105 94 Log.d("Error", t.getMessage());
106 95 }
107 96 });
108   - }
109   -
  97 + }
110 98  
111 99 private void insertEvents(List<dataclasses.Incident> incident) {
112 100 DateFormat df = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm");
... ... @@ -135,6 +123,7 @@ public class Incident extends AppCompatActivity {
135 123  
136 124 @Override
137 125 public void onFailure(Call<String> call, Throwable t) {
  126 + Log.d("Error", t.getMessage());
138 127  
139 128 }
140 129 });
... ... @@ -143,6 +132,7 @@ public class Incident extends AppCompatActivity {
143 132  
144 133 @Override
145 134 public void onFailure(Call<User> call, Throwable t) {
  135 + Log.d("Error", t.getMessage());
146 136