Commit 99269ba4af564fcdf0ace6b6e0342046ebd82507

Authored by kristinlaahneolsen
1 parent 93b94e8c

Glemte å lage egen branch før jeg begynte å se om det gikk an å bruke SHA-512 på…

… meldingene for å beholde integriteten. Har foreløpig bare funnet ut hvordan jeg hasher selve meldingen, men ikke hvordan man bør gjøre det videre
Showing 1 changed file with 22 additions and 0 deletions   Show diff stats
Risiko/app/src/main/java/activity/Incident.java
... ... @@ -15,6 +15,8 @@ import android.widget.TextView;
15 15  
16 16 import com.risiko.risiko.R;
17 17  
  18 +import java.security.MessageDigest;
  19 +import java.security.NoSuchAlgorithmException;
18 20 import java.util.ArrayList;
19 21 import java.util.List;
20 22  
... ... @@ -115,6 +117,21 @@ public class Incident extends AppCompatActivity {
115 117 });
116 118  
117 119  
  120 + //TODO TEST PÅ HASH
  121 + MessageDigest md = null;
  122 + try {
  123 + md = MessageDigest.getInstance("SHA-512");
  124 + } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
  125 + System.out.println("FEIL MED HASH ");
  126 + }
  127 + byte[] digest = md.digest(chosenItem.getDescription().getBytes());
  128 + StringBuilder sb = new StringBuilder();
  129 + for (int i = 0; i<digest.length; i++) {
  130 + sb.append(Integer.toString((digest[i] & 0xff) + 0x100, 16).substring(1));
  131 + }
  132 + System.out.println("SUKSESS MED HASH" + sb);
  133 +
  134 +
118 135 tvTitle.setText(chosenItem.getTitle());
119 136 tvDate.setText(chosenItem.getDate());
120 137 tvLocation.setText(chosenItem.getLocation());
... ... @@ -171,4 +188,9 @@ public class Incident extends AppCompatActivity {
171 188 .setNegativeButton(R.string.no, null)
172 189 .show();
173 190 }
  191 +
  192 +
  193 +
  194 +
  195 +
174 196 }
... ...